Wykorzystanie modelu chorobowego na szarą pleśń w truskawce do oceny ryzyka porażenia szarą pleśnią owoców malin powtarzających

Obserwacje prowadzono w 2011r. na towarowej plantacji maliny powtarzającej (1,10 ha) w Karczmiskach koło Opola Lubelskiego (woj. lubelskie). Badania przeprowadzono w kwaterze odmiany `Polana` założonej wiosną 2001r. w rozstawie 3,0×0,5m. Pomiędzy rzędami utrzymywano często koszoną murawę, a w rzędach ugór herbicydowy (Basta 200 SL). Plantacja była nawadniana kropelkowo. Na plantacji stosowano nawożenie podstawowe w formie YaraMila Complex w dawce 250 kg/ha wysiewanego wzdłuż rzędów na początku wegetacji. Ponadto po połowie maja rozpoczęto program fertygacyjny, który zakończono w połowie września.

Na plantacji założono doświadczenie jednoczynnikowe w układzie kompletnie losowym w czterech powtórzeniach. Powtórzeniem było poletko o powierzchni: 5m2 (szerokość – 1m, długość – 5m). Kombinacjami były różne warianty ochrony malin przed szarą pleśnią oraz kontrola – nie chroniona. Doświadczenie rozpoczęto na początku kwitnienia malin (9.07) i zakończono pod koniec września. Zbiór rozpoczęto 11 sierpnia i zakończono 15 września. Zbiór przeprowadzono 9 razy. Obserwacje porażenia przez szarą pleśń prowadzono do 10.09.

stacje_meteo_w_malinach_szara_plesn

Podczas badań oceniono przydatność modelu chorobowego szarej pleśni dla truskawki obliczającego ryzyko porażenia przez szarą pleśń na podstawie parametrów klimatycznych mierzonych przez stację meteorologiczną iMetos IMT 200 . Na wykresie (rys. 1) przedstawiono ryzyko infekcji szarą pleśnią w okresie od przed kwitnienienia (1.07) do końca kwitnienia (10.08) w porównaniu do porażenia owoców w czasie zbiorów (11.08-10.09) w kombinacji kontrolnej. Kwitnienie maliny odmiany ‘Polana’ w tym sezonie trwało od 9.07-10.08. Od momentu rozwinięcia kwiatu do zerwania owocu upływa około 4-5 tygodni. Zaobserwowano zależność pomiędzy wysokością ryzyka infekcją szarą pleśnią podczas kwitnienia, a procentem porażonych owoców podczas zbiorów. Procent porażonych owoców wzrastał lub spadał w zależności od wzrostu lub spadku ryzyka infekcji szarą pleśnią w okresie kwitnienia.

Jest to pierwszy rok obserwacji. Można jednak przyjąć założenie, że przy wysokim ryzyku należy polecać do zwalczania szarej pleśni preparaty o działaniu interwencyjnym, a przy niskim preparaty o działaniu zapobiegawczym.

dr Paweł Krawiec
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Sadownictwa
e-mail: [email protected]